Мисията на Техническия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” е да предоставя качествено висше техническо или високотехнологично педагогическо образование, което да осигурява успешна професионална и личностна реализация на завършилите студенти и докторанти; да осъществява научноизследователска дейност и да предоставя компетентно научно обслужване на индустрията и бизнеса; да утвърждава съзнание за национална и културна идентичност.

Чрез качеството на подготвяните в него кадри и извършваните научни изследвания, Техническият факултет заявява своята етична, социална и образователна  ангажираност за осигуряване на:

  • човешки ресурси в професионалните направления, по които се води обучение в Техническия факултет, които притежават актуални знания, умения и компетенции и имат създадени стереотипи да развиват нови такива посредством самоусъвършенстване, надграждане и учене през целия живот в една индустрия, основаваща се на знанието;
  • анализи, технологични решения и иновации, които да отговарят на актуалните потребности и да решават реалните проблеми на индустриалните и бизнес организации

и по този начин да способстват за превръщане на индустрията на Югозападния регион на страната, икономиката на България и ЕС като цяло в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване.

            Мисията, базисната политика и приоритетите на Техническия факултет са в съответствие с Политиката за развитие на Югозападния университет „Неофит Рилски“, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-1756/11.08.2020 год.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 2019 - 2023

СТРАТЕГИЯ ПН 5.3 - 2019-2023