Дати за провеждането на държавна изпитна сесия (предварителна, редовна и поправителна)
за студентите от специалностите в Техническия факултет за учебната 2022/2023 г.


І. За специалност „Педагогика на обучението по технологии и
предприемачество“ - ОКС „Бакалавър“:

Предварителна държавна изпитна сесия:
· Държавен теоретичен писмен изпит - 18.07.2023 г., 10.00 ч., зала 4306
· Защита на дипломни работи - 18.07.2023 г., 10.00 ч., зала 4304
Редовна държавна изпитна сесия:
· Държавен теоретичен писмен изпит - 12.09.2023 г., 10.00 ч., зала 4306
· Защита на дипломни работи - 12.09.2023 г., 10.00 ч., зала 4304
Поправителна държавна изпитна сесия:
· Държавен теоретичен писмен изпит – 15.02.2024 г., 10.00 ч., зала 4306
· Защита на дипломни работи - 15.02.2024 г., 10.00 ч., зала 4304


ІІ. За специалност „Кариерно развитие и предприемачество“, ОКС
„Магистър“:

Предварителна държавна изпитна сесия:
· Държавен теоретичен писмен изпит - 18.07.2023 г., 10.00 ч., зала 4306
· Защита на дипломни работи - 18.07.2023 г., 10.00 ч., зала 4304
Редовна държавна изпитна сесия:
· Държавен теоретичен писмен изпит - 12.09.2023 г., 10.00 ч., зала 4306
· Защита на дипломни работи - 12.09.2023 г., 10.00 ч., зала 4304
Поправителна държавна изпитна сесия:
· Държавен теоретичен писмен изпит – 15.02.2024 г., 10.00 ч., зала 4306
· Защита на дипломни работи - 15.02.2024 г., 10.00 ч., зала 4304


ІІІ. За специалности „Компютърни системи и технологии“, ОКС
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, „Информационни и комуникационни
технологии“, ОКС „Бакалавър“, „Комуникационна техника и технологии“,
ОКС „Магистър“, „Безжични технологии и електромагнитна
съвместимост“, ОКС „Магистър“:
Предварителна държавна изпитна сесия:
· Писмен държавен изпит - 12.07.2023 г., 9.00 ч., зала 1611
· Защита на дипломна работа - 12.07.2023 г., 9.30 ч., зала 1601
Редовна държавна изпитна сесия:
· Писмен държавен изпит -13.09.2023 г., 9.00 ч., зала 1611
· Защита на дипломна работа - 13.09.2023 г., 9.30 ч., зала 1601
Поправителна държавна изпитна сесия:
· Писмен държавен изпит - 07.02.2024 г., 9.00 ч., зала 1611
· Защита на дипломна работа - 07.02.2024 г., 9.30 ч., зала 1601


ІV. За специалност „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната
индустрия“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“:
Предварителна държавна изпитна сесия:
· Държавен изпит по специалността – 12.07.2023 г., от 9.30 ч., зала 1339
· Защита на дипломна работа – 12.07.2023 г., от 10.30 ч., зала 1611
Редовна държавна изпитна сесия:
· Държавен изпит по специалността – 20.09.2023 г., от 9.30 ч., зала 1339
· Защита на дипломна работа – 20.09.2023 г., от 10.30 ч., зала 1611
Поправителна държавна изпитна сесия:
· Държавен изпит по специалността – 07.02.2024 г., от 9.30 ч., зала 1339
· Защита на дипломна работа – 07.02.2024 г., от 10.30 ч., зала 1611


V. За специалности „Електроника“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и
„Биомедицински системи и технологии“, ОКС „Магистър“:
Предварителна държавна изпитна сесия:
· Държавен изпит по специалността - 12.07.2023 г., от 9.00 ч., зала 1613
· Защита на дипломна работа - 12.07.2023 г., от 10.00 ч., зала 1610
Редовна държавна изпитна сесия:
· Държавен изпит по специалността – 20.09.2023 г., от 9.00 ч., зала 1613
· Защита на дипломна работа – 20.09.2023 г. от 10.00 ч., зала 1610
Поправителна държавна изпитна сесия:
· Държавен изпит по специалността – 07.02.2023 г., от 9.00 ч., зала 1613
· Защита на дипломна работа – 07.02.2023 г. от 10.00 ч., зала1610


VІ. За специалност „Инженерна безопасност“, ОКС „Магистър“:
Предварителна държавна изпитна сесия:
· Защита на дипломна работа – 12.07.2023 г., от 10.30 ч., зала 1611
Редовна държавна изпитна сесия:
· Защита на дипломна работа – 20.09.2023 г., от 10.30 ч., зала 1611
Поправителна държавна изпитна сесия:
· Защита на дипломна работа – 07.02.2024 г., от 10.30 ч., зала 1611


VІІ. За специалност „Автотехническа експертиза“, ОКС „Магистър“:
Предварителна държавна изпитна сесия:
· Защита на дипломна работа – 12.07.2023 г., от 10.30 ч., зала 1611
Редовна държавна изпитна сесия:
· Защита на дипломна работа – 20.09.2023 г., от 10.30 ч., зала 1611
Поправителна държавна изпитна сесия:
· Защита на дипломна работа – 07.02.2024 г., от 10.30 ч., зала 1611