МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Тема на проекта

Продължителност

Име на

преподавателя

Форма на участие

“Groundwater REsource managemENt for non-Potable water pUrposes, baseMent protection, and heating - Pilot application” (GREEN PUMP)

по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

Партниращи страни  България, Гърция

2018 – 2020

Доц. д-р Антон Стоилов

Доц. д-р Алексей Стефанов

координатор

участник в проекта

COST Акция CA17123 “Ултра бърза опто-магнито-електроника за неразсейващи информационни технологии” 

Водеща организация – БАН

2018 – 2020

Доц. д-р Димитрина Керина

Студенти от специалност КСТ –  Ина Ангелова, Цветелина Фиданова, Благовест Наполеонов

Членове на екипа

„COST Акция CA 16218 “Наноразмерни кохерентни хибридни устройства за свръхпроводящи квантови технологии“

Водеща организация – БАН

2018 – 2020

Благовест Наполеонов – студент от специалност КСТ

Член на екипа

M-ERANET “Функционални 2D материали и хетероструктури за хибридни спинтронно – мемристивни устройства”

Водеща организация – БАН

2018 – 2020

Доц. д-р Димитрина Керина

Благовест Наполеонов – студент от специалност КСТ

Членове на екипа

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

Тема

Продължителност

Име на

преподавателя

Форма на участие

„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИНЕН ЦИФРОВ ПАЗАР В НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И СИГУРНОСТТА“

2018 – 2020

Доц. д-р Алексей Стефанов

Ръководител на научна задача

В програмата участват като членове на научния колектив  4 преподаватели, 2 докторанти и 3 студенти от Техническия факултет

ПРОЕКТИ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Тема и номер на проекта

Продължителност

Име на

преподавателя

Форма на участие

Антенни структури за нови източници на захранване в безжични мрежи от следващо поколение

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Базова организация

2021 – 2024

Доц. д-р инж. Габриела Атанасова

Ръководител на проекта

В проекта участват като членове на научния колектив 3 преподаватели, 3 докторанти и 4 студенти от Техническия факултет

Антенни технологии за носими върху тялото на човек устройства в бъдещите комуникационни мрежи,

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Базова организация

2018 – 2021

Доц. инж. д-р Николай Атанасов

Ръководител на проекта

В проекта участват като членове на научния колектив 5 преподаватели, 3 докторанти и 5 студенти от Техническия факултет

Нови мултифункционални структури на основата на графен и 2D материали“

 

Базова организация – БАН

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – партнираща организация

2018 – 2021

Доц. д-р  Димитрина Керина

Студенти от специалност КСТ – Ина Ангелова, Цветелина Фиданова, Благовест Наполеонов

експерт

В проекта участват като членове на научния колектив 3 студенти  от Техническия факултет

Целочислено оптимиране - подходи за секвениране на дълги геноми

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – партнираща организация

2018 – 2020

Доц. д-р Фатима Сапунджи

експерт

Проект по Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността"

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – партнираща организация

2018 – 2021

Доц. д-р Фатима Сапунджи

експерт

 

ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

 

Наименование на процедурата

Ръководител на  проекта

Проект BG05M2OP001-2.016-0005-C01 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

Доц. д-р инж. Габриела Атанасова