Новини

Техническият факултет е най-новия факултет в структурата на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

Той е създаден през 2015 г. с Постановление на Министерски съвет № 39 от 4 март 2015 г., в резултат на положително оценен проект за преобразуване на Техническия колеж в Технически факултет от Националната агенция за акредитация и оценяване.

Мисията на Техническия факултет е да провежда образователна и научноизследователска дейност и да предоставя компетентно научно обслужване на индустрията, икономиката и институциите в системата на училищното образование, като подържа висококачествен академичен състав и привлича, обучава и изгражда висококвалифицирани специалисти с висше образование.

Уважаеми студенти на Техническия факултет,

Бихме искали да Ви информираме, че обучението на студентите от специалностите в Техническия факултет ще продължи както следва:

  • За студентите от ОКС „Бакалавър“ – обучението ще премине в присъствена форма, считано от 21.03.2022 г. по утвърдения разпис, при стриктно изпълнение на изискванията на Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 311/17.02.2022 г. на Ректора на университета;
  • За студентите от ОКС „Магистър“ – обучението ще продължи в електронна среда в утвърдените електронни платформи на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по утвърдения разпис до 31.03.2022 г. включително.

Съобразно епидемичната обстановка ще бъдете своевременно информирани как ще продължи организацията на образователните дейности в Техническия факултет след 31.03.2022 г.

Проф. д-р инж. Снежина Андонова
Декан на Техническия факултет